DONOVAN MITCHELL SCORES 41 POINTS

Donovan Mitchell scores 41 points